Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Joyce Schotsborg Fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Joyce Schotsborg Fotografie worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Joyce Schotsborg fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Joyce Schotsborg Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Juliette fotografie deze selectie heeft gemaakt. Joyce Schotsborg Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Joyce Schotsborg Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen 7 werkdagen na uw fotoreportage zullen uw foto’s op een via WeTransfer in de grootste resolutie naar de door u opgegeven e-mailadres verzonden worden.

3. Boekingen
1. Een fotoreportage boeken kan: via het formulier op de site, via Instagram, Facebook, via Whatsapp of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van Joyce Schotsborg Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en worden apart in de nota vermeld en in rekening gebracht.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Joyce Schotsborg Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Joyce Schotsborg Fotografie.
5. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Joyce Schotsborg Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Joyce Schotsborg Fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Joyce Schotsborg Fotografie heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. De gemiddelde levertijd van een fotoreportage is 7 dagen.
5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

5. Cadeaubonnen
1. U kunt bij Joyce Schotsborg Fotografie een cadeaubon kopen.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Joyce Schotsborg Fotografie.
5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Joyce Schotsborg Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Joyce Schotsborg Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Joyce Schotsborg Fotografie.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Joyce SChotsborg Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Juliette fotografie kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw bedrijf verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
5. Op alle foto’s van Joyce Schotsborg Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juliette fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Joyce Schotsborg Fotografie zal nimmer zonder vooraf toestemming te vragen foto’s publiceren (in het kader van de Privacy wetgeving en ter bescherming van de integriteit van de klant). Joyce Schotsborg Fotografie mag wettelijk gezien de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Echter hier zal zonder vooraf overleg geen gebruik van gemaakt worden.
8. Bij iedere zakelijke vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Joyce Schotsborg Fotografie” of “Foto: www.fotosmeteenklik.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Joyce Schotsborg Fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Joyce Schotsborg Fotografie dan ook.
13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Joyce Schotsborg Fotografie. Bij inbreuk komt Joyce Schotsborg Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 1 maal de door Joyce Schotsborg Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik

8. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Joyce Schotsborg Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door Joyce Schotsborg Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Joyce Schotsborg Fotografie
Tweede Rembrabdtdwarsstraat 13
KvK | Btw